Lietošanas noteikumi un privātuma politika

1.     Vispārējie lietošanas noteikumi:

1.1. Šie vietnes www.ramava.lv (turpmāk tekstā – Vietne) lietošanas noteikumi un Privātuma aizsardzības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Vietni, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Vietnes reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā – Persona).

1.2. Vietni uztur un administrē SIA “A.M.L.”, reģistrācijas numurs: 42803005352, juridiskā adrese: Izstāžu komplekss “Rāmava”, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076 (turpmāk tekstā – A.M.L.).

1.3. Vietne ir izstrādāta ar mērķi, lai ļautu klientiem iepazīties ar A.M.L. piedāvātajiem pakalpojumiem, pārdotajām precēm un nodrošinātu to iegādi, kā arī nodrošinātu efektīvu saziņu ar A.M.L. saistībā ar Vietnē piedāvāto pakalpojumu un preču izvēli un iegādi.

1.4. Personai pirms Vietnes lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Lietojot Vietni, Persona apņemas ievērot Noteikumus, kā arī nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, ieskaitot tiesību aktus, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību un citus.

1.5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder A.M.L. vai A.M.L. partneriem un ir aizsargātas ar Latvijas Republikā saistošiem normatīvajiem aktiem. Vietnes satura izmantošana veidā, kas varētu aizskart A.M.L. vai A.M.L. partneru intelektuālā īpašuma tiesības, ir aizliegta. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti A.M.L. un trešajām personām.

1.6. A.M.L. ir visas tiesības jebkad un bez īpašas paziņošanas Personai mainīt Vietni, tās funkcijas, sniedzamos pakalpojumus, Vietnes nosaukumu un (vai) interneta domēnu, kur Vietne sasniedzama, jebkādu Vietnes saturu vai tā daļu. A.M.L. ir tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Vietnes darbību. Persona saprot un piekrīt, ka A.M.L. netiks uzskatīta par atbildīgu par nekādām šādu un citu tamlīdzīgu darbību izraisītām negatīvām sekām Personai.

1.7. A.M.L. ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē. Persona piekrīt, ka, turpinot lietot Vietni pēc šādu izmaiņu veikšanas, Persona ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām.

1.8. Personai iesniegums vai sūdzība par Vietnes darbību un pakalpojumiem ir jāiesniedz A.M.L. rakstiski, nosūtot uz e-pastu [email protected] un norādot savu vārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot nepienācīgo Vietnes darbību, kļūdu, traucējumus un (vai) tamlīdzīgi.

1.9. Visi strīdi starp A.M.L. un Personu tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.     Privātuma politika:

2.1. Cienījāmies A.M.L. klienti, Jūsu personas apstrāde tiek veikta atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – VDAR) prasībām un privātuma garam. Šeit ir aprakstīts, kā tiek veikta klientu, interneta Vietnes apmeklētāju, kuru dati var nonākt A.M.L. rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrāde. Šeit ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

2.2. Ņemot vērā, ka Covid-19 saistītais tiesiskais regulējums tiek mainīts ļoti bieži, tad ar Covid-19 saistītie datu apstrādes principi netiek integrēti šajos Noteikumos, bet gan – datu apstrāde šajā sakarā notiek atbilstoši aktuālajam normatīvajam regulējumam.

2.3. Personas datu apstrādes apjoms:

2.4. A.M.L. apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami A.M.L. komercdarbības veikšanai. A.M.L. arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

2.5. A.M.L. apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. A.M.L. uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai  A.M.L. pienākumu un tiesību izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.6. Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritusi Persona, tas ir nepieciešams A.M.L. un Personas savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

3.     Personas datu drošība un izmantošana:

3.1. A.M.L. var izmantot iegūtos personas datus, lai:

3.1.1.     sniegtu Personai pieprasītos pakalpojumus un informāciju,

3.1.2.     apstrādātu Personas pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,

3.1.3.     sniegtu Personai efektīvu klientu atbalstu,

3.1.4.     palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,

3.1.5.     nosūtītu Personai informatīvus ziņojumus, ja Persona nepārprotami piekrituši tādus saņemt,

3.1.6.     ievērotu normatīvo aktu prasības.

3.2. A.M.L. veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu. Personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

3.3. A.M.L. glabā Personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

3.4. A.M.L. apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ A.M.L. ir saņēmusi Personas datus.

4.     Trešās puses:

4.1. A.M.L. nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. A.M.L. nodos Personas datus A.M.L. piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz A.M.L. un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos A.M.L. pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

4.2. A.M.L. pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

4.3. A.M.L. apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus (Persona ir devusi savu piekrišanu):

4.3.1.     nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar Personu vai izpildītu līgumu ar Personu;

4.3.2.     nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts Personas interesēs;

4.3.3.     nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

5.     Personas datu aktualizācija, rediģēšana vai dzēšana:

5.1. A.M.L. apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

5.2. Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, A.M.L. informēs Personu par:

5.2.1.     Personas datiem, ko A.M.L. apstrādā attiecībā uz viņu, datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);

5.2.2.     datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;

5.2.3.     mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti, datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas.

5.3. Nepieciešamības gadījumā Persona ir tiesīga jebkurā laikā sazināties ar A.M.L., lai grozītu, papildinātu vai dzēstu Personas datus, ko par viņu glabā A.M.L. (ja Noteikumi un normatīvie akti atļauj šādas darbības).

5.4. Ja personas datu apstrāde pamatojas uz Personas doto piekrišanu, Personai ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un turpmāk personas dati, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam netiks apstrādāti. Tomēr A.M.L. informē, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, A.M.L. leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

5.5. A.M.L. veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. A.M.L. saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr A.M.L. ir tiesīgs ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

6.     Sīkdatņu izmantošana:

6.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko Jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā Jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem. Sīkdatnes nerada risku Jūsu ierīcei un tās var saglabāt vai noraidīt, atkarībā no Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem.

6.2. Šī Vietne var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

6.2.1.     Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Persona spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm A.M.L. nevar nodrošināt Personas pieprasītos pakalpojumus.

6.2.2.     Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu šīs Vietnes apmeklējuma statistiku. A.M.L. lieto šo informāciju, lai uzlabotu Vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

6.2.3.     Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, Personu interesēs visvairāk.

6.2.4.     Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube video, un tamlīdzīgi. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi Personas darbībām citās Vietnes lapās, un A.M.L. tās nevar kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi A.M.L. Vietne.

6.3. Kā pārvaldīt Jūsu sīkdatnes?

6.3.1.     Lai pārvaldītu sīkdatnes vai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, Persona var izmantot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Persona aizver visus pārlūka logus.

6.3.2.     Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, Persona var izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

7.     Personas tiesības saistībā ar personas datiem:

7.1. Ja Persona ir datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, Persona ir ES pilsonis un sniedz A.M.L. savus personas datus), Personai ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

7.1.1.     Tiesības piekļūt informācijai. Personai ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti Personas dati. Personai ir tiesības bez maksas saņemt A.M.L. rīcībā esošo personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

7.1.2.     Tiesības labot. Personai ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

7.1.3.     Tiesības „tikt aizmirstam”. Personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Personas pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

7.1.4.     Tiesības ierobežot apstrādi. Personai ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja Persona iebilst pret to un A.M.L. nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja Persona apstrīd datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja Persona pieprasa celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.

7.1.5.     Tiesības iebilst. Personai ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

7.1.6.     Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

7.1.7.     A.M.L. darbības personas datu aizsardzības jomā uzrauga Datu Valsts Inspekcija. Pirms vērsties pie viņiem pēc padoma, lūdzam sazināties ar mums, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu radušos pārpratumu.

8.     Ja rodas papildus jautājumi:

8.1. A.M.L. daudz strādā, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un personas datu apstrādes procesa pārredzamību. Tomēr, ja Jums rodas kādas problēmas vai jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam Jūs sazināties ar mums. Mēs atbildēsim uz Jūsu jautājumiem par Jūsu personas datu izmantošanu Vietnē.

8.2. Jūs varat sazināties ar mums nosūtot e-pastu uz [email protected]. Lūdzu aprakstiet savu jautājumu pēc iespējas detalizētāk un mēs ar prieku Jums atbildēsim.


Pēdējo reizi papildināts 17.08.2021.